ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/299579.
View online Resources