ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 24/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ [มีต่อ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 24/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ [มีต่อ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/552859.
View online Resources