เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ทนงศักดิ์ สุระคำแหง, วลีรัตน์ แสงไชย, วิชาญ ทรายอ่อน, ณัฐพล ยิ่งกล้า (2004). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/409168.
View online Resources