ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4146 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียวปล่อยสองข้าง -ความยาวระบุและความยาวเกลียวสำหรับสลักเกลียวใช้งานทั่วไป

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4146 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สลักเกลียว หมุดเกลียวและสลักเกลียวปล่อยสองข้าง -ความยาวระบุและความยาวเกลียวสำหรับสลักเกลียวใช้งานทั่วไป. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/139848.
View online Resources