Hot Issue (เม.ย. 2562) [มาตรการส่งเสริมการจ้างงานในนักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
โสรญา พิกุลหอม (2019). Hot Issue (เม.ย. 2562) [มาตรการส่งเสริมการจ้างงานในนักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/545949.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล