คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 152/2529 เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ใช้อำนาจตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 152/2529 เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ใช้อำนาจตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/127884.
View online Resources