ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4360 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 29 การประเมินการต้านแบคทีเรียของสิ่งทอ(วิธีเชิงคุณภาพ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4360 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 29 การประเมินการต้านแบคทีเรียของสิ่งทอ(วิธีเชิงคุณภาพ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/180563.
View online Resources