รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 73/วันที่ 22 ธันวาคม 2560

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 73/วันที่ 22 ธันวาคม 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/522931.
View online Resources