ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3929 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเขียนแบบทางเทคนิค - หมุดเกลียวและส่วนของเกลียว เล่ม 3การแสดงภาพอย่างง่าย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3929 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเขียนแบบทางเทคนิค - หมุดเกลียวและส่วนของเกลียว เล่ม 3การแสดงภาพอย่างง่าย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/124468.
View online Resources