ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจค้น ยึด อายัด และจับกุม ตามมาตรา 106 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจค้น ยึด อายัด และจับกุม ตามมาตรา 106 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/210976.
View online Resources