ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1991). ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/115578.
View online Resources