บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3/2514 (สามัญ) ชุดที่ 2 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2514 ณ พระนี่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1971). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3/2514 (สามัญ) ชุดที่ 2 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2514 ณ พระนี่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213775.
View online Resources