ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/133056.
View online Resources