ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 2

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 2. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/192813.
View online Resources