ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดและจัดสรรปริมาณสินค้ามันฝรั่งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550 พ.ศ.2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดและจัดสรรปริมาณสินค้ามันฝรั่งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550 พ.ศ.2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/266120.
View online Resources