ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของหัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง พ.ศ. 2551

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของหัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง พ.ศ. 2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/96334.
View online Resources