รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 64/วันที่ 29 ตุลาคม 2558

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 64/วันที่ 29 ตุลาคม 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/483610.
View online Resources