ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (1) และมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525สำหรับปีการศึกษา 2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (1) และมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525สำหรับปีการศึกษา 2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/221671.
View online Resources