กฎกระทรวง ฉบับที่ 262 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). กฎกระทรวง ฉบับที่ 262 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/217947.
View online Resources