ประกาศคณะกรรมการบริหาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเก็บตัวอย่างน้ำอ้อย การวิเคราะห์คุณภาพอ้อย การตัดสินข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอ้อย อ้อยไฟไหม้ และความบริสุทธิ์ของอ้อย(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศคณะกรรมการบริหาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเก็บตัวอย่างน้ำอ้อย การวิเคราะห์คุณภาพอ้อย การตัดสินข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอ้อย อ้อยไฟไหม้ และความบริสุทธิ์ของอ้อย(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/256552.
View online Resources