บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2527 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2527 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1984). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2527 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2527 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214694.
View online Resources