ร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข้อมูลอ้างอิง
ทยาวรรณ ศุภดิษฐ์, รุ่งอรุณ สังข์สวน (1991). ร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/76121.
View online Resources