กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/97393.
View online Resources