ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6619 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษ กระดาษแข็ง เยื่อกระดาษ และวัสดุนาโนเซลลูโลส - การหาปริมาณเถ้าในภาวะการณ์เผาไหม้ที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6619 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษ กระดาษแข็ง เยื่อกระดาษ และวัสดุนาโนเซลลูโลส - การหาปริมาณเถ้าในภาวะการณ์เผาไหม้ที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600070.
View online Resources