กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2482 (ฉะบับที่ 113)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2482 (ฉะบับที่ 113). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/256082.
View online Resources