พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 สายต่อเขตเทศบาล เมืองลำปางควบคุม-บรรบจทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 120 (วังเหนือ) ตอนต่อเขตเทศบาลเมืองลำปางควบคุม- อำเภอแจ้ห่ม พ.ศ.2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 สายต่อเขตเทศบาล เมืองลำปางควบคุม-บรรบจทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 120 (วังเหนือ) ตอนต่อเขตเทศบาลเมืองลำปางควบคุม- อำเภอแจ้ห่ม พ.ศ.2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34659.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล