รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 4/2480 (วิสามัญ) สมัยที่ 2 วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2480 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.37 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1937). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 4/2480 (วิสามัญ) สมัยที่ 2 วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2480 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.37 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211539.
View online Resources