คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 7/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 3/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอิศรา กาญจนรัตน์ ผู้คัดค้าน]

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [คดีหมายเลขดำที่ อม. 7/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 3/2557 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอิศรา กาญจนรัตน์ ผู้คัดค้าน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/387387.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล