ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 72/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 72/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/507821.
View online Resources