ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยใบสมัครรับเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยใบสมัครรับเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/240399.
View online Resources