ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2538) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยา (นายประดิษฐ์ เจริญไทยทวี, นางอรพรรณ มาตังคสมบัติ, นายประชา เอมอมร, นายบุญอรรถ สายศร, นายอนุวัตร ลิ้มสุวรรณ, นายจารุโรจน์ด่านเกียรติก้อง, นางสุรีรัตน์ ประจักษ์ ธรรม, นายไพบูลย์ แก้วกาญจน์, นายเจนกิจ เวชพงศา)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2538) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยา (นายประดิษฐ์ เจริญไทยทวี, นางอรพรรณ มาตังคสมบัติ, นายประชา เอมอมร, นายบุญอรรถ สายศร, นายอนุวัตร ลิ้มสุวรรณ, นายจารุโรจน์ด่านเกียรติก้อง, นางสุรีรัตน์ ประจักษ์ ธรรม, นายไพบูลย์ แก้วกาญจน์, นายเจนกิจ เวชพงศา). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/113557.
View online Resources