กฎ ก.พ. ฉบับที่ 351 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1962). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 351 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/199389.
View online Resources