ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 51 พ.ศ. 2561 เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 51 พ.ศ. 2561 เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/527649.
View online Resources