บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2544

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2544. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216154.
View online Resources