ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีสำหรับยาเส้นอื่นนอกจากยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีสำหรับยาเส้นอื่นนอกจากยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/559596.
View online Resources