ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดยโสธร เรื่อง อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิโรงเรียนมหาชนะชัย"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดยโสธร เรื่อง อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิโรงเรียนมหาชนะชัย". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/111066.
View online Resources