ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1193 สายแม่ต๋ำ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(แม่ใจ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1193 สายแม่ต๋ำ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(แม่ใจ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/272311.
View online Resources