ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/598655.
View online Resources