กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1983). กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/113101.
View online Resources