ประกาศนายทะเบียน ที่ 2/2549 เรื่อง จดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ [สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศนายทะเบียน ที่ 2/2549 เรื่อง จดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ [สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/274334.
View online Resources