ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์ โดย Standardised Approach (วิธี SA) (ฉบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์ โดย Standardised Approach (วิธี SA) (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/124175.
View online Resources