บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/566964.
View online Resources