ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของจำเลยในคดีแพ่งของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา272 ประกอบมาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 233 หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของจำเลยในคดีแพ่งของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา272 ประกอบมาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 233 หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/41183.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล