ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/60855.
View online Resources