ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมมิตรสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมมิตรสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/140160.
View online Resources