คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 11/2549 เรื่อง เลิกสมาคมนายจ้าง [สมาคมนายจ้างธุรกิจบริการ, สมาคมนายจ้างเสริมสร้างความปลอดภัย,สมาคมนายจ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางสมุทรระหว่างประเทศ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 11/2549 เรื่อง เลิกสมาคมนายจ้าง [สมาคมนายจ้างธุรกิจบริการ, สมาคมนายจ้างเสริมสร้างความปลอดภัย,สมาคมนายจ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางสมุทรระหว่างประเทศ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/252727.
View online Resources