ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ระดับ 10 นางผ่องศรี ยุทธสารประสิทธิ์, นายยรรยง พวงราช)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ระดับ 10 นางผ่องศรี ยุทธสารประสิทธิ์, นายยรรยง พวงราช). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/107661.
View online Resources