ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2203 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้าแปลนล้อเหล็กสำหรับรถไถเดินตามและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้าแปลนล้อสำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2203 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้าแปลนล้อเหล็กสำหรับรถไถเดินตามและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้าแปลนล้อสำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/108824.
View online Resources