ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/97286.
View online Resources