ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท สาครเคเบิ้ลทีวีเน็ทเวิร์ค จำกัด ที่ 1 กับพวก) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 ว่า พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 มาตรา 5(แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 มาตรา 5) มาตรา 16 และมาตรา 17 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 มาตรา 6) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2536) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 มาตรา 40 และมาตรา 335 (2) หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท สาครเคเบิ้ลทีวีเน็ทเวิร์ค จำกัด ที่ 1 กับพวก) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 ว่า พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 มาตรา 5(แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 มาตรา 5) มาตรา 16 และมาตรา 17 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 มาตรา 6) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2536) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 มาตรา 40 และมาตรา 335 (2) หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40893.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล